nenresmi

[Missing Translation]Etymology: nen- + resmi