adil

[Missing Translation]Antonyms: posadil, nenadil

[Missing Translation]Etymology: Arabisa (عادل “adil”), Parsisa (عادل “adel”), Indonesisa (adil), Turkisa (adil)

[Missing Translation]See also: adilya, nenadil, nenadilxey, nenadilya, posadil, posadilxey, posadilya