Cungwo

(la) China

Etimología: Putunhwa (中国 “zhōngguó”), Hangusa (중국 “jung-gug”), Niponsa (中国 “chūgoku”), Vyetnamsa (Trung Quốc)

Véase también Cungwoli, Cungwoyen.

[Texto aún sin traducir]Vocabulary tags: dexa