nenperfeto

[Missing Translation]Etymology: nen- + perfeto