Vyetnam

[Missing Translation]Etymology: Vyetnamsa (Việt Nam)

[Missing Translation]See also: Vyetnamli, Vyetnamsa, Vyetnamyen

[Missing Translation]Vocabulary tags: dexa