Kuprosyen

[Missing Translation]Etymology: Kupros + -yen