vinamraya

[Missing Translation]Etymology: vinamra + -ya