sotikalya

[Missing Translation]Etymology: soti + -kal + -ya