samajensimeyya

[Missing Translation]Etymology: sama + jensi + -mey + -ya