sakateya

[Missing Translation]Etymology: sakate + -ya