por

[Missing Translation]Etymology: Englisa (per, for), Fransesa (par), Doycisa (pro), Espanisa (por)

[Missing Translation]See also: fe porya, por moyun, porgi, porli, porya, por-