otimya

[Missing Translation]Etymology: otim + -ya