nervosoya

[Missing Translation]Etymology: nervoso + -ya