nasaya

[Missing Translation]Etymology: nasa + -ya