moyjensimeyya

[Missing Translation]Etymology: moy- + jensi + -mey + -ya