morya

[Missing Translation]Antonym: jiwa

[Missing Translation]Etymology: mor + -ya