maxoriya

[Missing Translation]Etymology: maxori + -ya