kosya ki

[Missing Translation]Etymology: kos + -ya, ki