inteligenya

[Missing Translation]Etymology: inteligen + -ya