huruya

[Missing Translation]Etymology: huru + -ya