goyuya

[Missing Translation]Etymology: goyu + -ya