gamiya

[Missing Translation]Etymology: gami + -ya