fleksibilya

[Missing Translation]Etymology: fleksi + -bil + -ya