fe totalya

[Missing Translation]Etymology: fe, total + -ya