fe espesyalya

[Missing Translation]Etymology: fe, espesyal + -ya