dyerya

[Missing Translation]Etymology: dyer + -ya