daykoxya

[Missing Translation]Etymology: day- + kox + -ya