daykotorya

[Missing Translation]Etymology: day- + kotor + -ya