burfahurya

[Missing Translation]Etymology: bur- + fahur + -ya