arkitetoyali

[Missing Translation]Etymology: artiketo + -ya + -li