arkitetoya

[Missing Translation]Etymology: arkiteto + -ya

[Missing Translation]Vocabulary tags: profesyon