adilya

[Missing Translation]Antonyms: posadilya, nenadilya

[Missing Translation]Etymology: adil + -ya