abrutoya

[Missing Translation]Etymology: abruto + -ya