-ya

[Missing Translation]Etymology: Arabisa (“-ya”), Hindisa (“-ya”), Espanisa (-ía), Rusisa (“-ya”), Englisa (-y)

[Missing Translation]See also: bilpulya, abilkalya, abrutoya, adilya, agilya, ajabuya, aloya, aloyagi, aloyagible, anjenya, ansyosoya, antiya, arkitetoya, arkitetoyali, asanya, asifpulya, atoya, atreya, awsenya, awtentiya, awtoritaya, aynaya, balaya, baxya, bimarya, boboya, bombaya, burfahurya, buruya, cipenkalya, cipenpulya, cisya, coteya, dacuya, daifya, dawya, dawoya, daykotorya, daykoxya, dayoya, deya, dosteya, doxobilya, doyanya, duajensimeyya, dyerya, egalya, egalyali, egalyayen, eletroniya, eskasoya, eskolya, exya, fahurya, falya, feya, fe baxya, fe espesyalya, fe exya, fe exya de, fe folya, fe hataya, fe hataya fe, fe hataya ki, fe inya, fe inya de, fe intreya, fe leya, fe maxusya, fe midiya , fe midiya de, fe minusya, (fe) nere leya, (fe) nere xaya, fe nunya, fe oposya de, fe perya, fe porya, fe totalya, fe ultraya, fe xaya, femya, finfe nunya, fleksibilya, fleksibleya, folya, fuzaya, gadibuya, galeya, gamiya, gaoya, goyuya, gulamya, gwafuya, hamileya, harya , harufiya, hataya, hawnaviya, hazuniya, hoyya, huruya, ikawkalya, imageya, inya, infraya, injenerya, inteligenya, intreya, Islamiya, jandanya, jardenya, ji maxya, jidiya, julaya, jumunya, kaliya, katinaya, kompetenya, kosya, kosya ki, koxya, kruelya, kwasiya, lawoya, layeya, leya, lungoya, magnetoya, manya, mas fe hataya, matreya, maxya, maximumya, maxoriya, mediciya, meliya, miya, minya, mingoya, minimumya, minoriya, morya, moyabilpulya, moyjensimeyya, muhimya, nasaya, nasyonya, naviya, nenadilya, nereya, nervosoya, newtralya, niniya, noya, nunya, ofya, onxalakalya, oposya, oreya, otimya, pahnaya, perya, perfetoya, personya, pifuya, piloya, pinpanya, pluya, plujensimeyya, poemaya, porya, posadilya, preya, presenya, privatoya, proya, realya, safeya, sahiya, sakateya, samajensimeyya, satiya, sehaya, servimusya, siya, sikomarya, similerya, soberenya, sodarya, solya, soloya, soloyapul, sotikalya, suya, suyayen, supraya, tamiya, tasya, teliya, temya, tonya, tongoya, totalya, trankwiloya, trasya, turiya, ultraya, ustaya, velosiya, vinamraya, wajenya, walya, wangoya, weyya, xaya, xetoya