(fe) nere xaya

[Missing Translation]Synonym: xaner

[Missing Translation]Etymology: fe, nere, xa + -ya