(fe) nere leya

[Missing Translation]Synonym: lener

[Missing Translation]Etymology: fe, nere, le + -ya