seli krasiane

adj/adv self-governing

Etymology: se + -li, krasia + -ne