se

pron reflexive pronoun, myself, yourself, herself, himself, itself, themselves, ourselves, yourselves

Etymology: Englisa (self), Fransesa (se), Doycisa (selbst), Espanisa (se)

See also: fe sesu bage, nenseli krasiane, seli, seli analisi, seli bawey, seli ete, seli imi , seli krasiane, seli mi, seli te, seli uyu, seli yu, selialimdo, sesu, se-