sahigili

adj/adv corrective

Etymology: sahi + -gi + -li