perfeto

adj/adv perfect, perfectly

Etymology: Englisa (perfect), Fransesa, Doycisa, Rusisa, Espanisa, Pilipinasa

See also: nenperfeto, nenperfetoxey, perfetoya