noli

adj/adv negative, negatively

Etymology: no + -li