nenadilya

n injustice

Etymology: nen- + adil + -ya