nasyonli

adj/adv national, nationally

Etymology: nasyon + -li