nasali

adj/adv nasal, nasally

Etymology: nasa + -li