namexi

n noun

Etymology: name + -xi

Vocabulary tags: gramati