moyli

adj/adv universal, universally

Etymology: moy + -li