merasemli

adj/adv ceremonial, ceremonially

Etymology: merasem + -li