lexi

n/v.tr word

Etymology: Englisa (lexicon, lexical), Fransesa, Doycisa, Rusisa, Espanisa, Pilipinasa

See also: bonlexi, burlexi, fe alo lexi, lefelexi, lexilar, lexili asel, lexili yuxi, -xi