krasiane

adj/adv governing, ruling

Etymology: krasia + -ne