intrenasyonli

adj/adv international, internationally

Etymology: intre- + nasyon + -li